تاریخ انتشار : 1397/5/3 10:29:54
تغییرات اعضاء هیئت مدیره شرکت صبانفت
برابر آخرین مجمع عمومی برگزار شده صاحبان سهام شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت 

 

 

 

 

 

برابر آخرین مجمع عمومی برگزار شده صاحبان سهام شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت 

ترکیب اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:

 

1- جناب آقای محمد مهدی تندگویان به سمت: رئیس هيئت مديره

2- جناب آقای سعید شیرزادی به سمت: مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

3- جناب آقای سید مرتضی دستغیب به سمت: عضو هيئت مديره

4- جناب آقای محسن خاکپور به سمت: عضو هيئت مديره

5- جناب آقای عبدالرضا فروغی به سمت: عضو هیئت مدیره