مدیران
فاقد تصویر

نام و نام خانوادگی : آقای سعید شیرزادی

سمت : مدیرعامل

مدرک تحصیلی : دکتری - مدیریت

رزومه کامل :

متن رزومه کامل

آقای علیرضا محمدی

نام و نام خانوادگی : آقای علیرضا محمدی

سمت : معاون مالی و سرمایه انسانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی - حسابداری

رزومه کامل :

رزومه کامل

آقای کامران فتاحی

نام و نام خانوادگی : آقای کامران فتاحی

سمت : معاون اجرایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی - معماری

رزومه کامل :

رزومه کامل

فاقد تصویر

نام و نام خانوادگی : آقای محمد زارع

سمت : معاون فنی و مهندسی

مدرک تحصیلی : کارشناسی - عمران

رزومه کامل :

متن رزومه کامل

فاقد تصویر

نام و نام خانوادگی : آقای محمد صورآبادی

سمت : معاون املاک و سرمایه گذاری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - مدیریت اجرایی

رزومه کامل :

رزومه کامل

آقای رامین راشدی

نام و نام خانوادگی : آقای رامین راشدی

سمت : مدیر سرمایه انسانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - مدیریت کسب و کار

رزومه کامل :

رزومه کامل

آقای مهرشاد 	محبوبی دوست

نام و نام خانوادگی : آقای مهرشاد محبوبی دوست

سمت : مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - مدیریت اجرایی

رزومه کامل :

رزومه

آقای فرامرز کیپوری

نام و نام خانوادگی : آقای فرامرز کیپوری

سمت : مدیر مالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی - حسابداری

رزومه کامل :

رزومه

آقای محمد باقر توکلی

نام و نام خانوادگی : آقای محمد باقر توکلی

سمت : مدیر حسابرسی داخلی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - حسابداری

رزومه کامل :

رزومه

فاقد تصویر

نام و نام خانوادگی : آقای پیام جواهری

سمت : مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدرک تحصیلی : کارشناسی - مهندسی کامپیوتر

رزومه کامل :

رزومه

فاقد تصویر

نام و نام خانوادگی : آقای شهرام خدابنده لو

سمت : مدیر تامین کالا

مدرک تحصیلی : کارشناسی - مدیریت بازرگانی

رزومه کامل :

رزومه

فاقد تصویر

نام و نام خانوادگی : آقای یاسر محمدی

سمت : مدیر املاک

مدرک تحصیلی : کارشناسی - مدیریت صنعتی

رزومه کامل :

رزومه

آقای رضا پناهی

نام و نام خانوادگی : آقای رضا پناهی

سمت : سرپرست امور حقوقی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - حقوق

رزومه کامل :

رزومه

فاقد تصویر

نام و نام خانوادگی : آقای محمد رضا شقاقی

سمت : مدیر فروش

مدرک تحصیلی : کارشناسی - حسابداری

رزومه کامل :

متن رزومه کامل