دانلود نرم افزار

Kerio VPN Client Windows
دانلود – Kerio VPN Client (32-bit)
دانلود – Kerio VPN Client (64-bit)

 

Kerio VPN Client MacOS
دانلود – Kerio VPN Client

 

Kerio Debian and Ubuntu Linux
دانلود – Kerio VPN Client (32-bit)
دانلود – Kerio VPN Client (64-bit)